หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านพุเกตุ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านพุเกตุ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
เนื้อที่ : 1980 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพุยาง และป่าพุสามซ้อน จ.ราชบุรี
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา ลักษณะดินเป็นดินลูกรัง
หมู่บ้าน : พุเกตุ (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/6908 ลว 11 เม.ย. 2554
ผู้ตรวจสอบ : นางสาวกุลธิดา คำใจ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมค่อนข้างหนาแน่น พันธุ์ไม้เด่นที่พบ ได้แก่ แดง ตะแบก เต็ง รัง ชงโค มะค่าแต้ หว้า สะเดา พลอง ขานาง สามพันตา ยอป่า มะค่าโมง ไผ่รวก ไผ่ป่า ไผ่นวล ปอ ผักหวานป่า เห็ดรวก เห็ดโคน เห็ดเผาะ เปราะ กระทือ และสมุนไพรต่างๆ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดต่างๆ เช่น กระรอก กระแต กระต่ายป่า เก้ง นิ่ม ตะกวด ไก่ป่า เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่ามีศักยภาพเหมาะสมในการจัดทำโครงการป่าชุมชน เพื่อประโยชน์ของชุมชนเห็นควรให้จัดทำโครงการป่าชุมชน ตามแนวทางของกรมป่าไม้ ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :