หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
โครงการป่าชุมชนบ้านหนองม่วง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : โครงการป่าชุมชนบ้านหนองม่วง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2554
ที่ตั้ง : ต.กุดยม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 1730 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่เนินเขาสูงชัน
หมู่บ้าน : หนองม่วง (หมู่ 12)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กรมป่าไม้ ทื่ ทส.1605.33./654 ลว 12 มค. 54
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พรรณไม้ที่ขึ้นอยู่ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง แดง มะกอกเหลื่อม ไผ่รวก ฯลฯ โครงสร้างของไม้ในป่าประกอบด้วย ไม้ชั้นบน ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง แดง ฯลฯ ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ ปอแก่นเทา ช้างน้าว กระทกรกป่า แจง ฯลฯ ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ลูกไม้ขอไม้ชั้นชนและหวายผัก และสมุนไพรต่าง ๆ ที่พบได้แก่ ผักสามสิบ ผักอีนูน กระเจียว กะทือป่า ผักหวาย ของป่าที่พบ เช่น หน่อไม้ ชันไม้ น้ำผึ้ง ไข่มดแดง สัตว์ป่าที่พบ เช่น อึ่งอ่าง กิ้งก่า แย้ อีเห็น นก และงูชนิดต่าง ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้มีการดูแลรัษาและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนมาโดยต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีการจัดตั้งให้เป็นป่าชุมชนตามรูปแบบของกรมป่าไม้ หากมีการอนุญาตให้มีการจัดการป่าชุมชนตามที่ขอชุมชนจะได้นำความรู้ดำเนินกิจกรรมในการบริหารจัดการป่าต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :