หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนเขาวง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนเขาวง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 4428 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่เนินเขาสูงชัน
หมู่บ้าน : ท่าโป่ง (หมู่ 4), โนนม่วง (หมู่ 8), วังน้ำเขียว (หมู่ 10), วังอุดม (หมู่ 13), โป่งนคร (หมู่ 17)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2554ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส1605.33/654 ลว 12 ม.ค. 54
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พรรณไม้ที่ขึ้นอยู่ ได้แก่ เต็ง รัง พลวง เหียงแดง มะกอกเหลื่อมไผ่รวกฯลฯ โครงสร้างของไม้ในป่าประกอบ้วยไม้ชั้นบน ได้แก่ เต็ง รัง เหียงพลวง แดง ฯลฯ ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ ปอแก่นเท่า ช้างน้าว กระทกรกป่าแจง ฯลฯไม้ชั้นล่างได้แก่ ลูกไม้ของไม้ชั้นบนและหวาย ผัก และสมุนไพรต่างๆ ที่พบได้แก่ ผักสามสิบ ผักอีนูน กระเจียว กระทือป่า ผักหวาน ของป่าที่พบ เช่นหน่อไม้ ชันไม้ น้ำผึ้ง ไข่มดแดง สัตว์ป่าที่พบ เช่น อึ่งอ่าง กิ้งก่า แย้ อีเห็น นก และงูชนิดต่างๆ และความหนาแน่นของลูกไม้มีปานกลาง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากป่าชุมชนดังกล่าวมีการจัดทำโครงการมาครบ5 ปีแล้ว จึงเห็นควรให้มีการต่ออายุโครงการให้เป็นไปตามรูปแบบของกรมป่าไม้ ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/11031 ลว. 25 พ.ย. 46
ผู้ตรวจสอบ : -
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พรรณไม้ที่ขึ้นอยู่ ได้แก่ เต็ง รัง พลวง เหียง แดง มะกอกเหลื่อม ไผ่รวก ฯลฯของป่าที่พบ เช่น หน่อไม้ชันไม้ น้ำผึ้ง ไข่มดแดง สัตว์ป่าที่พบ เช่น อึ่งอ่าง กิ้งก่า แย้ อีเห็น นก และงูชนิดต่างๆ และความหนาแน่นของลูกไม้มีปานกลาง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้มีการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนมาโดยต่อเนื่องแต่ยังไม่มีการจัดตั้งให้เป็นป่าชุมชนตามรูปแบบของกรมป่าไม้หากมีการอนุญาตให้มีการจัดการป่าชมชนตามที่ขอชุมชนจะได้นำความรู้ดำเนินกิจกรรมในการบริหารจัดการป่าต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :