หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยหินลับ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยหินลับ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 775 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซำผักหนาม จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนหินลูกรังสลับกับโขดหิน
หมู่บ้าน : ห้วยหินลับ (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2558
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ทส.1605.33/25653 ลว 21 ธันวาคม 2553
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ชั้นบนได้แก่ ไม้รัง, ไม้แดง มะกอกเหลื่อม ประดู่ป่า นางเม้ง คร้อป่า สาธร เชือก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์อยู่มาก ชาวบ้านห้วยหินลับได้ร่วมกันอนุรักษ์เอาไว้เป็นป่าชุมชน ผลผลิตที่ได้จากป่าเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนเหมาะแก่การส่งเสริมให้เป็นป่าชุมชน ตามรูปแบบของกรมป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :