หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่ เพิ่มเติม แปลง 2  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหนองใหญ่ เพิ่มเติม แปลง 2
ปีที่เริ่มโครงการ : 2553
ที่ตั้ง : ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 445 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนดินทรายสลับกับหินลูกรังกับโขดหิน
หมู่บ้าน : หนองใหญ่ (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2553ปีที่สิ้นสุด : 2559
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ทส.1605.33/25653 ลว 21 ธันวาคม 2553
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พรรณไม้ที่ขึ้นอยู่ ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง แดง มะกอกเหลื่อม ไผ่รวก ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้มีการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนมาโดยต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีการจัดตั้งให้เป็นไปตามรูปแบบของกรมป่าไม้ หากมีการอนุญาตให้มีการจัดการป่่าชุมชนตามที่ขอชุมชนจะได้นำความรู้ดำเนินกิจกรรมในการบริหารจัดการป่าต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :