หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแก้งตาดไซ (แปลงที่ 1 เขาตาโกก)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแก้งตาดไซ (แปลงที่ 1 เขาตาโกก)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 174 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนดินทรายและหินลูกรัง สลับกับโขดหินและลานหิน
หมู่บ้าน : โนนทอง (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กรมป่าไม้ ที่ ทส1605.2/25012 ลว.29ตค.51
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ เต็ง รัง มะค่าโมง มะค่าแต้ ตะแบก ติ้ว แดง เหียง ไผ่ซาง ไผ่รวก ผักหวาน หมากหม้อ ช้างน้าว หนามแท่ง มุยแดง งิ้วป่า ชะมวง หญ้าเพ็ก โจด เต่าไห เปราะหอม กระเจียว อีรอก อีงอม อีบุก กล้วยไม้ป่า เล็บเหยี่ยว
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ป่าชุมชนบ้านแก้งตาดไซ คณะกรรมการป่าชุมชนและชาวบ้านได้ช่วยกันอนุรักษ์และดูแลสภาพป่า รวมทั้งทำแนวกันไฟในหน้าแล้ง

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :