หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแก้งตาดไซ (แปลงที่ 2 เขาตาสังข์)  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแก้งตาดไซ (แปลงที่ 2 เขาตาสังข์)
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 220 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนดินทรายและหินลูกรัง สลับกับโขดหินและลานหิน
หมู่บ้าน : แก้งตาดไซ (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กรมป่าไม้ ที่ทส 1605.2/25012 ลว.29 ตค.51
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบ เต็ง รัง มะค่าโมง มะค่าแต้ ตะแบก ติ้ว แดง เหียง ไผ่ซาง ไผ่รวก ผักหวาน หมากหม้อ ช้างน้าว หนามแท่ง มุยแดง งิ้วป่า ชะมวง หญ้าเพ็ก โจด เต่าไห้ เปาะหอม กระเจียว อีรอก อีงอม อีบุก กล้วยไม้ป่า เล็บเหยี่ยว
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ป่าชุมชนบ้านแก้งตาดไซคณะกรรมการป่าชุมชนและชาวบ้านได้ช่วยกันอนุรักษ์และดูแลสภาพป่า รวมทั้งทำแนวกันไฟในหน้าแล้ง

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :