หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านตาดรินทอง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านตาดรินทอง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 4426 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนดินทรายและหินลูกรัง สลับกับโขดหินและลานหิน
หมู่บ้าน : ตาดรินทอง (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1604.43/19630
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พันธฺฺุ์ไม้ที่พบได้แก่ ต้นประดู่ ต้นเต็ง รัง ต้นคะเคียนหิน มะม่วงป่า มะค่า พยุง และพื้นที่บางส่วนมีการปลูกเสริม
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ป่าชุมชนบ้านตาดรินทอง มีองค์กรที่ให้ความสำคัญและดูแลรักษาป่าชุมชนโดยตลอดเห็นควรจัดทำโครงการป่าชุมชนเพื่อเป็นการต่อเนื่องตามรูปแบบของกรมป่าไม้ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กรมป่าไม้ ที่ ทส 1605.2/2501 ลว.29ตค.51
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง สลับป่าดิบ พันธุ์ไม้ที่พบ เต็ง รัง มะค่าแต้ มะค่าโมง ตะเคียนทอง ต้นไทร พยุง กำลังวัวเถลิง ม้ากระทืบโรง ชะเอม พญาเสือโคร่งฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์อยู่มาก เนื่องจากชาวบ้านได้ร่วมกันหวงแหนและกันเอาไว้เป็นป่าชุมชนของหมู่บ้าน เหมาะแก่การดำเนินการจัดตั้งป่าชุมชนตามรูปแบบของกรมป่าไม้ต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :