หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านคลองจันลา-นาเจริญ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านคลองจันลา-นาเจริญ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 2453 ไร่ 3 งาน 11 ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : โดยรวมเป็นที่ราบเชิงเขา ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนดินทรายและหินลูกรังสลับกับโขดหิน
หมู่บ้าน : คลองจันลา (หมู่ 6 ), นาเจริญ (หมู่ 11)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กรมป่าไม้ ที่ ทส 1605.2/25012 ลว.29 ตค.51
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบ เต็ง รัง มะค่าโมง มะค่าแต้ กระโดน นางหวาน ไผ่รวก ไผ่หวาน ผักสาบและกระเจียว
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เดิมป่าชุมชนบ้านคลองจันลา-นาเจริญทั้ง 3 แปลงเป็นพื้นที่ป่าผืนเดียวกัน แต่มีการบุกรุกแผ้วถางเพื่อทำไร่เลื่อนลอย ทางคณะกรรมการป่าชุมชนจึงเห็นควรอนุรักษ์พื้นที่ที่เหลือเพื่อกันไว้เป็นพื้นที่ป่าชุมชนของหมู่บ้านเห็นควรจัดตั้งให้เป็นป่าชุมชนของกรมป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :