หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนพนังหินฮาว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนพนังหินฮาว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 1000 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเชิงเขา ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนดินทราย สลับกับหินลูกรัง
หมู่บ้าน : หลุบเพ็ก (หมู่ 4), โสกมูลนาก (หมู่ 5), โคกไม้งาม (หมู่ 6), ห้วยยาง (หมู่ 7), ซับม่วงไข่ (หมู่ 9), ประชาแสนสุข (หมู่ 11), ห้วยยาง (หมู่ 12)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/19 ลว 2 ม.ค. 51
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง ประดู่ป่า มะค่าแต้ และมีการปลูกเสริมบางส่วน พันธุ์ไม้ที่นำมาปลูกเสริม ได้แก่ ประดู่ ขี้เหล็ก คูณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ป่าชุมชนพนังหินฮาวเป็นสถานที่เก็บหาของป่า ชาวบ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้ร่วมกันอนุรักษ์เอาไว้ เหมาะแก่การประกาศให้เป็นป่าชุมชน ตามรูปแบบของกรมป่าไม้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :