หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยไห  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยไห
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 104 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูซำผักหนาม จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนดินทรายและหินลูกรัง
หมู่บ้าน : ห้วยไห (หมู่ 7)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กรมป่าไม้ ที่ ทส 1605.2/25012 ลว.29ตค.51
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้เดิมที่พบได้แก่ เต็ง รัง มะค่าแต้ นางเม้ง แดง มะขามเฒ่า กลางตั้ง เหมือนโจด เหมือดแอ่ แก่นเฒ่า หนามคลอง ไผ่ลวก ไผ่โจด เพ็ก สาบเสือ ตืบตั้ง ส้มลม ฉลูกัน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ดังกล่าวสภาพป่ายังคงความสมบูรณ์อย่างมากและชาวบ้านห้วยไหมีความประสงค์จะอนุรักษ์ดูแลรักษาสภาพป่าในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อป้องกันการบุกรุกแผ้วถางและยึดถือครอบครองพื้นที่

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :