หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนโคกกระเบื้องไห  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนโคกกระเบื้องไห
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 150 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ลักษณะดินป็นดินทราบปนดินเหนียว
หมู่บ้าน : โคกกระเบื้องไห (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ทส.1605.203/6430 ลว 8 พย. 50
ผู้ตรวจสอบ : นายพีรพงศ์ ธีพงศ์ศร
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง ประดู่ป่า มะค่าโมง มะค่าแต้ พันธุ์ไม้ที่ปลูกเสริมได้แก่ คูณ ยนูค ไผ่รวก ขี้เหล็กบ้าน ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    พื้นที่ป่าชุมชนเป็นพื้นที่ราบ ล้อมรอบเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ถูกบุกรุกแผ้วถาง หากประกาศเป็นป่าชุมชน พื้นที่ดังกล่าวคงลดอัตรความเสี่ยงในการบุกรุกแผ้ถาง

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :