หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแจ้งวังทอง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแจ้งวังทอง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2549
ที่ตั้ง : ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 320 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ลาดเอียงจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ มีหินลูกรังกระจายเต็มพื้นที่
หมู่บ้าน : แจ้งวังทอง (หมู่ 12)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2549ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/9539 ลว 27 ก.ค.49
ผู้ตรวจสอบ : นายพีรพงศ์ ธีรพงศ์ศร
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ชั้นบน ได้แก่ เต็ง รัง มะค่า ต้ว และอ้อยช้าง พันธุ์ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ พลวง และเหียง พันธุ์ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ ลูกไม้ของไม้ชั้นบน และหญ้าเพ็ก สัตว์ป่า ได้แก่ นก หนู งู แย้ และกิ้งก่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้มีการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าในรูปแบบอาหารชุมชน อย่างตือเนื่อง แต่ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ดังนั้น หากได้รับอนุมัติโครงการป่าชุมชนแล้วตามคำขอ ชุมชนจะได้ดำเนินการอย่างถูกต้องและมีแนวทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :