หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนพนังคำติ้ว  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนพนังคำติ้ว
ปีที่เริ่มโครงการ : 2551
ที่ตั้ง : ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 300 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนดินทราย ปน หินลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านหนองใหญ่ (หมู่ 5), โนนศิลาทอง (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/19 ลว 2 มค.51
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง ประดู่ป่า มะค่าโมง มะค่าแต้ ไผ่ ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ดังกล่าวไว้เป็นเป็นป่าชุมชนของหมู่บ้าน มีการดูแล และปลูกฟื้นฟูมาโดยตลอด

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :