หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าขุมชนเขากี่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าขุมชนเขากี่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 590 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนหินลูกรังสลับกับโขดหินและลานหินกว้าง
หมู่บ้าน : เขากี่ (หมู่ 14)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/6430 ลว 8 พ.ค. 50
ผู้ตรวจสอบ : นายพีรพงศ์ ธีรพงศ์ศร
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ไม้เต็ง ไม้รัง มะค่า ประดู่ป่า ขี้เหล็กป่า ไผ่ลวก
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพพื้นที่เป็นภูเขา และมีไผ่จำนวนมาก ป่าชุมชนเกิดไฟป่าทุกปี เหมาะแก่การส่งเสริมให้เป็นป่าชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันไฟป่า

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :