หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านท่าหินโงม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านท่าหินโงม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2550
ที่ตั้ง : ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 50 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : พื้นที่ราบเชิงเขา สภาพดินป็นดินร่วนปนทราย สลับโขดหินเป็นบางส่วน
หมู่บ้าน : ท่าหินโงม (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203 /6430 ลว. 8 พ.ค. 50
ผู้ตรวจสอบ : นายพีรพงศ์ ธีรพงศ์ศร
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ชั้นบนได้แก่ เต็ง รัง มะค่า ประดู่ และแดง พันธุ์ไม้ชั้นกลางได้แก่ มะขามป้อม ชงโค ตะโก โจดและสะเดา พันธุ์ไม้ชั้นล่างได้แก่ สาบเสือ หญ้าคา หญ้าแฝก หญ้าเพ็ก ผักสาบ ผักอีแอบ ผักอีรอกและฟ้าทะลายโจร สัตว์ป่าได้แก่ นก กนู กระรอก กระแต แย้ กิ้งก่าและงูชนดิต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ป่าชุมชนบ้านท่าหินโงม รอบพื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม เสี่ยงต่อการบุกรุกแผ้วถางป่า หากชาวบ้านได้ร่วมกันจัดตั้งและรักษาเป็นป่าชุมชน คงจะช่วยแก้ปัญหาการบุกรุกแผ้วถางได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :