หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านโนนโพธิ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านโนนโพธิ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 40 ไร่ 3 งาน 57.7 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป้นที่ราบ ลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก
หมู่บ้าน : บ้านโนนโพธิ์ (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ กษ 0705.2/5415 ลงวันที่ 2 พฤภมคม 2546
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เป็นป่าปลูกเสริมจากป่าเดิม พันธุ์ไม้ชั้ยบน ได้แก่ กระถิน ตะโก พันธุ์ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ เป้ลา แดง ประดู่ มะค่า พันธุ์ไม้ชั้นล่าฃ ได้แก่ ลูกไม้ของไม้ชั้นบน สัตว์ป่า ได้แก่ นก หนู งู ชนิดต่างๆ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้มีการใช้ประดยชน์จากป่าแห่งนี้มาเป็นเวลานาน และต่อเนื่องกันมาโดยตลอด แต่ยังไม่มีการให้ความรู้ ความเข้าใจในกฎ กติกา และข้อบังคับการใช้ประโยชน์จากป่า หากมีการอนญาตให้มีการเสนอโครงการป่าชุมชตามที่ขอ ชุมชนจะได้นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานต่อไป จึงเห็นควรอนุญาตให้มีการทำโครงการป่าชุมชนทีขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :