หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านสงแดง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านสงแดง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2546
ที่ตั้ง : ต.ยางหวาย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 15 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นลักษณะพื้นที่ราบลุ่ม
หมู่บ้าน : บ้านสงแดง (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2546ปีที่สิ้นสุด : 2551
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ที่ กษ 0705.2/5415 ลว 2 พค. 46
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เป็นพื้นที่ว่างเปล่ามีคลองน้ำ และเป็นป่าที่ปลูกเสริม พันธุ์ไม้ชั้นบน ได้แก่ เต็ง รัง พรวง เปล้า พันธุ์ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ เปล้า ประดู่ พันธุ์ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ ลูกไม้ของไม้ชั้นบน และหญ้าเพ็ก สัตว์ป่า ได้แก่ นก หนู งูชนิดต่างๆ ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้มีการใช้ประโยชน์จากป่าแห่งนี้มานานและต่อเนื่องกันมาตลอด แต่ยังไม่มีการให้ความรู้ ความเข้าใจ กำหนดกฏ กติกา และข้อบังคับการใช้ประโยชน์จากป่า หากมีการอนุญาตให้มีการเสนอโครงการป่าชุมชนตามที่ขอ ชุมชนจะได้นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานต่อไป จึงเห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :