หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนเขาหวด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนเขาหวด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 324 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาขนาดเล็ก ลูกเดียวโดดๆ ทอดยาวตามแนวเหนือใต้ ลาดเอียงจากทิศตะวันตกลงมาทิศตะวันออก มีร่องลำห้วยไหลผ่านด้านล่างของแปลง
หมู่บ้าน : บ้านนายางกลัก (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4 / 26183 ลงวันที่ 18 ต.ค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง มีความหนาแน่นของชั้นไม้แยกได้ ไม้ชั้นบน ได้แก่ เต็ง รัง แดง ประดู่ ยาง ไผ่รวก งิ้วหนาม ตะแบก กระบก มะค่าโมง ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ กระพี้จั่น รัก ระเวียง ตะขบป่า แก่นเท่า พลับเพลา มะขามป้อม ไม้ชั้นล่างและพืชสมุนไพรได้แก่ สาบเสือ กราวเครือ พังคี และลูกไม้ของไม้ชั้นบน ของป่าและสัตว์ป่าที่พบในป่า ได้แก่ นกหนู งู ไก่ป่า อึ่งอ่าง แย้ ของป่าที่พบ ได้แก่ หน่อไม้ เห็ดชนิดต่างๆ ไข่มดแดง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากพื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่กันออกจากบริเวณที่ไม่สามารถออก ส.ป.ก.4-01 ได้ และอยู่ใกล้ชุมชน ซึ่งชุมชนได้มีการเข้าไปใช้ประโยชน์ โดยการเก็บหาของป่าและพืชสมุนไพรมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าไปดูแลจัดการผืนป่า รวมทั้งการกำหนด กฏ กติกา และข้อบังคับการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน หากให้มีการอนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชน ก็จะทำให้ชาวบ้านสามารถนำเอาความรู้เข้าไปดำเนินการจัดการป่าชุมชนได้ จึงเห็นควรอนุญาต

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :