หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านซับหมี (แปลงที่ 1 )  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านซับหมี (แปลงที่ 1 )
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 42 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่ลาดเอียงจากด้านทิศตะวันตกมาทิศตะวันออก ดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียวและมีหินกรวดขึ้นอยู่ในพื้นที่
หมู่บ้าน : บ้านซับหมี (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4 / 26183 ลงวันที่ 18 ต.ค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง มีความหนาแน่นของชั้นไม้แยกได้ ไม้ชั้นบน ได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ แดง มะขามป้อม อุโลก ระเวียง ทองหลาง สะเดา ไม้ชั้นกลาว ได้แก่ ติ้ว งิ้วหนาม ส้มกบ โมก กระพี้จั่น ไผ่ ไม้ชั้นล่างและพืชสมุนไพร ได้แก่ หญ้าคา หญ้าเพ็ก ผักสาบ สาบเสื่อ กระเจียว ผักสามสิบ ผักอีนูน เปราะหอม ปรง และลูกไม้ของไม้ชั้นบน ของป่าและสัตว์ป่าที่พบในป่าได้แก่ แย้ นก งู กระแต กระรอก พังพอน หนู และนกชนิดต่าง ๆ ของป่าที่พบ ได้แก่ หน่อไม้ ไข่มดแดง แมลงชนิดต่าง ๆ และเห็ด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากพื้นที่ป่าแห่งนี้กันออกจากบริเวณกำหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และกันออกจากบริเวณที่จะออก ส.ป.ก.4-01 และอยู่ใกล้ชุมชน โดยชุมชนบนได้มีการเข้าไปใช้ประโยชน์ในการเก็บหาของป่ามาเป็นเวลานานติดต่อกันและต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ไม่มีการกำหนด กฎ กติกา ข้อบังคับการใช้ประโยชน์จากป่า รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการป่าชุมชนแต่อย่างใด หากมีการอนุญาตให้ชุมชนดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนก็จะทำให้ชุมชนมีความรู้ความสามารถนำปจัดการผืนป่าแห่งนี้ได้ จึงเห็นควรอนุญาตตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :