หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านซับหมี (แปลงที่ 2 )  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านซับหมี (แปลงที่ 2 )
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 20 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นทีราบลาดเอียงจากทิศเหนือ ดินเป็นดินทราย หินเป็นหินทราย
หมู่บ้าน : บ้านซับหมี (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4 / 26183 ลงวันที่ 18 ต.ค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง (เสื่อมสภาพแล้ว) มีความหนาแน่นของชั้นไม้แยกได้ ไม้ชั้นบน ได้แก่ งิ้วป่า ทองหลาง มะขามป้อม สะเดา อ้อยช้าง เสี้ยง ระเวียง ประดู่ แดง ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ โมก ส้มกบ ติ้ว พลับเพลา แก่นเท่า และหนามเล็บเหยี่ยว หนามตะครอง ไม้ชั้นล่างและพืชสมุนไพร ได้แก่ สาบเสือ ขับมอญ หญ้าเพ็ก และลูกไม้ของมั้ชั้นบน พืชสมุนไพรที่เป็นอาหาร เช่น ย่านาง ดอกกระเจียว เปราะหอม ปรง ผักสามสิบ ของป่าและสัตว์ป่าที่พบในป่า ได้แก่ นก หนู งู กิ้งก่า แย้ อึ่งอ่าง ของป่าที่พบ ได้แก่ เห็ด และไข่มดแดง แมงชนิดต่าง ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากพื้นที่ป่าแห่งนี้กันออกจากบริเวณกำหนดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม และกันออกจากบริเวณที่จะออก ส.ป.ก.4-01 และอยู่ใกล้ชุมชน โดยชุมชนบนได้มีการเข้าไปใช้ประโยชน์ในการเก็บหาของป่ามาเป็นเวลานานติดต่อกันและต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ไม่มีการกำหนด กฎ กติกา ข้อบังคับการใช้ประโยชน์จากป่า รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการป่าชุมชนแต่อย่างใด หากมีการอนุญาตให้ชุมชนดำเนินการจัดทำโครงการป่าชุมชนก็จะทำให้ชุมชนมีความรู้ความสามารถนำปจัดการผืนป่าแห่งนี้ได้ จึงเห็นควรอนุญาตตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :