หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านทุ่งกระถินพัฒนา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านทุ่งกระถินพัฒนา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.ซับใหญ่ อ.กิ่งอำเภอซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 300 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขา มีพื้นที่ชัน และหินลูกรังมีลานหินในบริเวณป่า และมีฝายน้ำล้น
หมู่บ้าน : บ้านทุ่งกระถินพัฒนา (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4 / 26183 ลงวันที่ 18 ต.ค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง มีความหนาแน่นของชั้นไม้แยกได้ ไม้ชั้นบน ได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ แดง อ้อยช้าง เปลือย มะค่าแต้ ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ แกนเทา อ้อยช้าง ไม้ชั้นล่างและพืชสมุนไพร ได้แก่ หญ้าเพ็ก หญ้าคา ผักชี อีหมุบ อีรอก สาบเสือ ของป่าและสัตว์ที่พบในป่า ได้แก่ กระต่ายป่า ไก่ป่า กระแต พังพอน หมาจิ้งจอก และนกชนิดต่าง ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้มีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่แห่งนี้มานาน โดยใช้เป็นทำเลเลี้ยงสัตว์และเก็บหาอาหารสำหรับคนในชุมชน แต่ยังไม่มีการกำหนด กฎ กติกา และช้อบังคับ รวมทั้งแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ป่าชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด เห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :