หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนเขาช่องแคบ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนเขาช่องแคบ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.โสกปลาดุก อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 506 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ลาดชันจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก โดยด้านหลังจะเป็นลำห้วยกระจวน
หมู่บ้าน : ท่าบอน (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4 / 26183 ลงวันที่ 18 ต.ค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง ความหนาแน่นของชั้นไม้แยกได้ ไม้ชั้นบน ได้แก่ ไม้เต็ง รัง พลวง สมอไทย มะค่าแต้ มะค่าโมง แดง รกฟ้า อ้อยช้าง ไผ่รวก ฯลฯ ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ พลับเพลา แก่นเทา ตะขบป่า พันชาด กระดูกอึ่ง ฯลฯ ไม้ชั้นล่างและพืชสมุนไพร หัวขาวเย็น เปราะหอม พืชอาหาร เช่น ดอกกระเจียว ผักอีนูน ผักสามสิบ ฯลฯ ของป่าและสัตว์ป่าที่พบในป่า ได้แก่ รังผึ้ง ไข่มดแดง และไข่ของแมลง เห็ดชนิดต่าง ๆ หน่อไม้ ฯลฯ สัตว์ป่าที่พบ เช่น กระแต กระรอก แย้ กิ้งก่า และนกงูชนิดต่าง ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจาก พื้นที่ป่าที่กันออกจาก ส.ป.ก.4-01 แห่งนี้ อยู่ใกล้ชุมชนและมีการเข้าไปทำประโยชน์ติดต่อกันมาเป็นเวลานานแต่ยังไม่มีคณะกรรมการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งการกำหนด กฎ กติกา ข้อบังคับ การใช้ประโยชน์จากป่า หากมีการขออนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชน ชาวบ้านจะได้นำเอาความรู้ไปใช้ในการจัดการป่าชุมชน เห็นควรอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :