หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนโนนม่วง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนโนนม่วง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 200 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบมีหิน ลาดชันไปทางทิศเหนือ สภาพดินเป็นดินเหนียว , ลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านโนนม่วง (หมู่ 8)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4 / 26183 ลงวันที่ 18 ต.ค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง มีความหนาแน่นของชั้นไม้แยกได้ ไม้ชั้นบน ได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ แดง อ้อยช้าง เปลือย ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ ติ้ว แด อ้อยช้าง ไม้ชั้นล่างและพืชสมุนไพร ได้แก่ หญ้าเพ็ก หญ้าคา กระเจียวป่า ของป่าและสัตว์ป่าที่พบในป่า ได้แก่ แย้ งู อึ่ง กิ่งก่า และนกชนิดต่าง ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากผืนป่าแห่งนี้เป็นพื้นที่ป่าหย่อมเล็กน้อยที่กันออกจาก ส.ป.ก.4-01 และชุมชนได้มีการดูแลรักษาป่าแห่งนี้มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานหลายปี และต่อเนื่องมาตลอด โดยใช้เป็นที่เก็ยหาอาหารรวมทั้งพิชสมุนไพรต่าง ๆ ด้วย เพียงแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและกำหรดกฏ กติกาในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน หกามีการอนุญาตให้ชุมชนจีดทำโครงการป่าชุมชน ชาวบ้านก็จะได้นำความรู้มาใช้ในการจัดการป่าหย่อมเล็ก หย่อมน้อยต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :