หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านมะกอกงาม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านมะกอกงาม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.นายางกลัก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 75 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบลาดเอียงจากตะวันออกไปทิศตะวันตก ลักษณะดินเป็นดินทรายผสมดินลูกรังขึ้นกระจัดกระจายเป็นบางจุด
หมู่บ้าน : บ้านมะกอกงาม (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4 / 26183 ลงวันที่ 18 ต.ค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีความหนาแน่นของชั้นไม้แยกได้ ไม้ชั้นบน ได้แก่ อ้อยช้าง แสมสาร ประดู่ ตะแบก ชิงโค มะค่าแต้ พันชาด กรวยป่า ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ มะขามป้อม แดง เต็ง รัง ไม้ชั้นล่างและพืชสมุนไพร ได้แก่ แฝก สาบเสือ เพ็ก พืชสมุนไพร เช่น กระเจียว ย่านาง เปราะหอม พังคี ผักสามสิบ ของป่าและสัตว์ป่าที่พบในป่า ได้แก่ อึ่งอ่าง แย้ กิ้งก่า หนู และนกชนิดต่าง ๆ ของป่าที่พบ ได้แก่ ไข่มดแดง และแมงชนิดต่าง ๆ เห็ดชนิดต่าง ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากพื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นบริเวณที่กันออกจากพื้นที่ที่ไม่สมควรนำไปออก ส.ป.ก.4-01 และใกล้ชุมชน โดยชุมชนได้เข้าไปใบ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :