หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังอ้ายโพธิ์  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังอ้ายโพธิ์
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 621 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบเนินเขา ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนหินลูกรังสลับกับโขดหิน
หมู่บ้าน : บ้านวังอ้ายโพธิ์ (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/4484 ลว. 18 มี.ค.56
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พรรณไม้ที่ขึ้นอยู่ ได้แก่ เต็ง รัง พลวง เหียง แดง มะกอกเหลื่อม ไผ่รวก ฯลฯ สมุนไพรต่าง ๆ ที่พบได้แก่ ผักสามสิบ ผักอีนูน กระเจียว ของป่าที่พบ เช่น หน่อไม้ ชันไม้ น้ำผึ้ง ไข่มดแดง สัตว์ป่าที่พบ เช่น อึ่งอ่าง กิ้งก่า แย้ อีเห็น นก และงู ชนิดต่าง ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากป่าชุมชนแห่งนี้อยู่ในแนวกันชนของเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม พื้นที่ป่าบางส่วนยังคงความสมบูรณ์มากทางชุมชนควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4/26183 ลว. 18 ต.ค.44
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง มีความหนาแน่นของชั้นไม้แยกได้ ไม้ชั้นบน ได้แก่ ประดู่ แสมสาร ติ้ว ยูคาลปตัส เต็ง รัง มะค่าแต้ กระโดน ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ แดง ติ้ว อ้อยช้าง แก่นเทา ตะขบป่า ระเวียง พันชาด กระพี้จั่น ไม้ชั้นล่างและพืชสมุนไพร ได้แก่ แฝก สาบเสื่อ เพ็ก พืชสมุนไพรที่เป็นอาหาร เช่น ปรง ดอกระเจียว เปราะหอม ผักอีนูน ผักสาบสิบ ย่านาง ฯลฯ ของป่าและสัตว์ป่าที่พบในป่า ได้แก่ อึ่งอ่าง แย้ นกชนิดต่าง ๆ งู ของป่าที่พบ ได้แก่ ไข่มดแดง เห็ด แมลงชนิดต่าง ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากพื้นที่ป่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่กันออกจาก ส.ป.ก4-01 และอยู่ใกล้ชุมชน โดยชุมชนได้มีการเข้าไปใช้ประโยชน์และเก็บหาของป่าในพื้นที่มาตลอดและต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหลายปีแต่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการป่าชุมชน หรือกำหนด กฎ กติกา ข้อบังคับการใช้ประโยชน์จากป่าแต่อย่างใด หากมีการอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนชาวบ้านก็จะได้นำเอาความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการผืนป่าให้เกิดประโยชน์และยั่งยืน จึงเห็นควรอนุญาต

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :