หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังอ้ายโพธิ์ (แปลงที่ 2 )  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังอ้ายโพธิ์ (แปลงที่ 2 )
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 60 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบสลับกับเนินเขา และลาดชันจากทิศตะวันออกลงมาทิศตะวันตก ลักษณะดินเป็นดินทรายร่วนปนหินลูกรังและหินโผล่ และมีลำห้วยไหลผ่านเข้ามาสู่หมู่บ้าน
หมู่บ้าน : สวนสวรรค์ (หมู่ 12)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4 / 26183 ลงวันที่ 18 ต.ค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง มีความหนาแน่นของไม้แยกได้ ไม้ชั้นบน ได้แก่ ประดู่ กระโดน อ้อยช้าง มะค่าแต้ รัง ไผ่รวก แดง แสมสาร ชิงโค กระพี้จั่น พันชาด ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ ปอบิด ยอปา ติ้ว อ้อยช้าง แกนเท่า เต็ง ชงโค ไม้ชั้นล่างและพืชสมุนไพร ได้แก่ หญ้าเพ็ก หญ้าคา แฝก สาบเสือ พืชสมุนไพรที่เป็นอาหาร เช่น กระเจียว ผักสามสิบ ผักอีนูน เปราะหอม พังคี ย่านาง กระทือ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากพื้นที่ป่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่กันออกจาก ส.ป.ก4-01 และอยู่ใกล้ชุมชน โดยชุมชนได้มีการเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่ามานานแล้วแบะต่อเนื่องมาตลอด แต่ยังไม่มีการกำหนด กฎ กติกา ข้อบังคับการใช้ประโยชน์จากผืนป่าแต่อย่างใด หากมีการอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ ชาวบ้านก็จะได้นำเอาความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการผืนป่าแห่งนี้ต่อไป จึงเห็นควรอนุญาต

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :