หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนภูเขาคอก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนภูเขาคอก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 3000 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาเนินเตี้ย ๆ ลาดเอียงไปทางทิศเหนือ มีลำห้วยไหลผ่านด้านล่างทางทิศเหนือและตะวันออกของพื้นที่ สภาพดินเป็นดินดาน
หมู่บ้าน : บ้านหัวสะพาน (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4 / 26183 ลงวันที่ 18 ต.ค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณแล้ว มีความหนาแน่นของชั้นไม้แยกได้ ไม้ชั้นบน ได้แก่ มะกอก มะค่าโมง เต็ง รัง มะค่าแต้ รกฟ้า กะบก แสมสาร แดง ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ ไม้ไผ่รวก มะขามป่า สะเดา ผักหวาน ติ้ว ไม้ชั้นล่างและพืชสมุนไพร ได้แก่ สาบเสือ หญ้าเพ็ก ปรง กระเจียว ผักสาบสิบ และลูกไม้ของไม้ชั้นบนต่าง ๆ ของป่าและสัตว์ป่าที่พบในป่า ได้แก่ นก กระแต ไก่ป่า งู ผักหวาน หน่อไม้ เห็ด กระชาย
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากพื้นที่ป่าแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ไม่สมควรที่จะออก ส.ป.ก. และเป็นแปลงเล็กแปลงน้อย เป็นที่ราบอยู่ใกล้ชุมชน โดยชุมชนได้มีการเข้าไปใช้ประโยฃน์และดูแลรักษามาเป็นระยะเวลานานติดต่อกันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่ยังไม่มีการจัดตั้งกลุ่มหรือคณะกรรมการเข้าไปจัดการพื้นที่แห่งนื้ในรูปแบบคณะกรรมการป่าชุมชน รวมทั้งการตั้งกฏ กติกา ข้อบังคับการใช้ประโยชน์จากป่า หากมีการอนุญาตให้จัดทำโครงการป่าชุมชน ชาวบ้านก็สามารถที่จะนำเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ จึงเห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :