หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังอ้ายจีด  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังอ้ายจีด
ปีที่เริ่มโครงการ : 2544
ที่ตั้ง : ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 58 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นพื้นที่ราบมีลักษณะลาดเอียงจากทางด้านทิศเหนือลงมาทิศใต้ ด้านทิศใต้สุด ของป่ามีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : บ้านวังอ้ายจีด (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/4484 ลว.18 มี.ค. 56
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากป่าชมชนแห่งนี้ได้เคยจัดตั้งเป็นป่ชมชนแล้ว เห็นควรดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชน ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2544ปีที่สิ้นสุด : 2549
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กษ 0710.4 / 26183 ลงวันที่ 18 ต.ค. 44
ผู้ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ เทียบคุณ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็ง รัง มีความหนาแน่นของชั้นไม้แยกได้ ไม้ชั้นบน ได้แก่ เต็ง รัง พลวง ประดู่ มะค่าแต้ กระทุ่ม สมอไทย อ้อยช้าง พันชาด รกฟ้า ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ แก่นเทา มะขามป้อม โมกมัน พลับเพลา ระเวียง ตะขบป่า ไม้ชั้นล่างและพืชสมุนไพร ได้แก่ หญ้าเพ็ก หญ้าคา หญ้าแฝก และลูกไม้ของไม้ชั้นบน พืชสมุนไพร เช่น ผักสามสิบ กระเจียว อีนูน ผักหวาน เปราะหอม ปรง ย่านาง ฯลฯ ของป่าที่พบเช่น ไข่มดแดง เห็ดชนิดต่าง ๆ และแมลงที่กินได้บางชนิด สัตว์ป่าที่พบ เช่น กระแต อึ่งอ่าง แย้ หนู งู กิ้งก่า และนกชนิดต่าง ๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เป็นบริเวณที่กันออกจากพื้นที่ที่ไม่สามารถออก ส.ป.ก. ได้ และอยู่ใกล้ชุมชน โดยชุมชนได้มีการเข้าไปใช้ประโยฃน์จากพื้นที่แห่งนี้ในรูปแบบการเก็บหาของป่ามาเป็นเวลานานและต่อเนื่องมาตลอด แต่ไม่มีการกำหนดกฏ กติกา ข้อบังคับการใช้ประโยชน์รวมทั้งคณะกรรมการจัดการป่า หากมีการอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชน ชาวบ้านก็สามารถจะนำเอาความรู้ไปจัดการป่าชุมชนได้ จึงเห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมชนได้ตามที่ขอ

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :