หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนภูตะเภาบ้านนกเขาทอง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนภูตะเภาบ้านนกเขาทอง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.บ้านเพชร อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 622 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูตะเภา จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาหิน ลักษณะลาดเอียงจากทางด้านทิศเหนือมาทางด้านทิศใต้
หมู่บ้าน : นกเขาทอง (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : กรมป่าไม้ ที่ ทส 1605.33/17383 ลว 26 ส.ค. 52
ผู้ตรวจสอบ : นายอนุชา แก้วหย่อง
สภาพป่า :
    โครงสร้างของไม้ในป่าประกอบด้วย ไม้ชั้นบน ได้แก่ เต็ง รัง เหียง พลวง แดง ฯลฯ ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ ปอแก่นเทา ช้างน้าว กระทกรกป่า แจง ฯลฯ ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ลูกไม้ของไม้ชั้นบนและหวาย ผัก และสมุนไพรต่าง ๆ ที่พบได้แก่ ผักสามสิบ ผักอีนูน กระเจียว กระทือป่า ผักหวาย ของป่าที่พบ เช่น หน่อไม้ ชันไม้ น้ำผึ้ง ไข่มดแดง สัตว์ป่าที่พบ เช่น อึ่งอ่าง กิ้งก่า แย้ อีเห็น นก และงู ชนิดต่าง ๆ และความหนาแน่นของลูกไม้มีปานกลาง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้มีการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน มาเป็นเวลานานติดต่อกัน และได้รับคัดเลือกให้เข้ารับพระราชทานธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” รสทป. ในปี พ.ศ. 2548 แต่ยังไม่มีการจัดตั้งให้เป็นป่าชุมชนตามรูปแบบของกรมป่าไม้ หากมีการอนุญาตให้มีการจัดการป่าชุมชนตามที่ขอชุมชนจะได้นำความรู้ดำเนินกิจกรรมในการบริหารจัดการป่าต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :