หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนเขาแหลม  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนเขาแหลม
ปีที่เริ่มโครงการ : 2548
ที่ตั้ง : ต.ห้วยแย้ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ
เนื้อที่ : 150 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายางกลัก จ.ชัยภูมิ
สถาพทั่วไป : เขาสูงลานหิน ลักษณะดินเป็นดินเหนียว
หมู่บ้าน : ห้วยแย้ (หมู่ 9)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2548ปีที่สิ้นสุด : 2553
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/9896 ลว 26 ส.ค. 48
ผู้ตรวจสอบ : นายพีรพงศ์ ธีรพงศ์ศร
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ประดู่ ต้นแดง ต้นรัง ต้นเต็ง มะค่าแต้ ตะแบก และมะเกลือ พันธุ์ไม้ชั้นกลาง ได้แก่ ต้นเสี่ยว มะขามป้อม งิ้วป่า สะเดา ไผ่ ตะค้อ และผักหวาน พันธุ์ไม้ชั้นล่าง ได้แก่ ต้นปลง กระบองเพชร สาบเลือ ตำลึง และหญ้าเพ็ก พืชสมุนไพร ได้แก่ ยาหัว่ข้อ กระชายป่า สะมอ หนามแท่ง หนอนตายยาก และย่านาง สัตว์ป่า ได้แก่ งู นก หนู แย้ กระรอก กระแต
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ได้มีการใช้ประโยชน์จากป่าแห่งนี้มาเป็นเวลานานและต่อเนื่องกันมาโดยตลอด แต่ยังไม่มีการให้ความรู้ ความเข้าในในกฎ กติกา และข้อบังคับการใช้ประโยชน์จากป่า หากมีการอนุญาตให้มีการเสนอโครงการป่าชุมชนตามที่ขอ ชุมชนจะได้นำความรู้ไปใช้ในการดำเนินงานต่อไป จึงเห็นควรอนุญาตให้มีการจัดทำโครงการป่าชุมขนที่ขอได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :