หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านป่าไผ่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านป่าไผ่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
เนื้อที่ : 839 ไร่ 0 งาน 73 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเชียงดาว จ.เชียงใหม่
สถาพทั่วไป : ที่ราบ ดินร่วนผสมลูกรัง
หมู่บ้าน : บ้านป่าไผ่ (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2557
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : -
ผู้ตรวจสอบ : นายชวทัช นนทวงศ์
สภาพป่า :
    ป่าเต็งรัง ป่าไผ่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เห็นควรให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนของหมู่บ้านได้

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :