หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านกาศผาแพร่  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านกาศผาแพร่
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
เนื้อที่ : 619 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเชิงเขา
หมู่บ้าน : กาดผาแพร่ (หมู่ 04)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2244/62 ลว 26 มิ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/19537
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    คณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่าได้ทำการตรวจสอบสภาพป่าแล้วพบว่า พื้นที่ป่าหมู่บ้านไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เขตป่าอนุรักษ์และเขตพื้นที่ของราชการ ซึ่งชุมชนมีการดูแลรักษามานาน เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ อีกทั้งพื้นที่ไม่ได้อยู่ไกลจากชุมชน ทำให้ง่ายและสะดวกในการดูแลรักษา เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชน และให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :