หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านผาราง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านผาราง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ทุ่งศรี อ.ร้องกวาง จ.แพร่
เนื้อที่ : 316 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่คำมี จ.แพร่, ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : ที่ราบเชิงเขา
หมู่บ้าน : ผาราง (หมู่ 2)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 3393/62 ลว 30 ก.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2556ปีที่สิ้นสุด : 2561
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.43/23515
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
    ป่าเต็งรัง ที่กำลังฟื้นตัวตามธรรมชาติ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    คณะเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบสภาพป่าได้ทำการตรวจสอบสภาพป่าแล้ว สภาพพื้นที่ไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าอนุรักษ์ เขตพื้นที่อื่นใดที่เป็นพื้นที่ของรัฐ และชุมชนได้ร่วมดูแลรักษาป่า อีกทั้งพื้นที่ไม่อยู่ไกลจากชุมชน เห็นควรดำเนินการตามขั้นต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :