หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านสวนหลวง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านสวนหลวง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่
เนื้อที่ : 1170 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แย้ และป่าแม่สาง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบเนินเขา
หมู่บ้าน : สวนหลวง (หมู่ 2), สวนหลวง (หมู่ 02)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/17780 ลว 16 ต.ค.58
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    บริเวณบนยอดเขาจะเป็นป่าเต็งรังที่มีสภาพโปร่ง ส่วนบริเวณพื้นที่บริเวณริมลำห้วยเป็นป่าเบญจพรรณที่มีความอุดมสมบูรณ์พันธุ์ไม้ที่มีพบ เช่น ไม้ประดู่ ไม้แดง สัก ไผ่ต่างๆ และเถาวัลย์ข้ึนกระจายตามสภาพพื้นที่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ พบว่า สภาพป่ามีความสมบูรณ์ไม่มีการบุกรุกพื้นที่ ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากป่าแห่งน้ีในการดำรงชีพ และทางชุมชนได้ช่วยกันดูแลรักษาผืนป่าแห่งน้ี จึงเห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชน
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/15618
ผู้ตรวจสอบ : นายสุทธิศักดิ์ ก้อนแก้ว
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณสลับกับป่าเต็งรัง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กับความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าหมู่บ้าน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :