หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านผามอก  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านผามอก
ปีที่เริ่มโครงการ : 2561
ที่ตั้ง : ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 840 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ต้าฝั่งซ้าย จ.แพร่
สถาพทั่วไป : ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง บริเวณริมลำห้วยมีพันธ์ไม้เด่น กระพี้จั่น ติ้ว กระบก ประดู่ มะค่าโมง แดง ไผ่ชนิดต่างๆ เช่น ไผ่ไร่ ไผ่บง ไผ่ซาง บริเวณเนินเขาเป็นป่าเต็งรัง
หมู่บ้าน : ผามอก (หมู่ 01)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2561ปีที่สิ้นสุด : 2571
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/8139 ลว 9 พ.ค. 61
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2550ปีที่สิ้นสุด : 2554
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.2/15618
ผู้ตรวจสอบ : นายสุทธิศักดิ์ ก้อนแก้ว
สภาพป่า :
    เป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    คณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพป่าได้ทำการตรวจสอบสภาพป่าบ้านผามอกแล้ว มีสภาพป่าที่ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ และชาวบ้านมีความหวงแหนป่าที่จะดูแลรักษาป่าของหมู่บ้านให้มีความอุดมสมบูรณ์ ให้ดีกว่าเดิม จึงขอให้จัดทำโครงการป่าหมู่บ้าน เห็นสมควรอนุมัติโครงการป่าหมู่บ้าน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :