หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 10  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 10
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
เนื้อที่ : 463 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบ่อแก้ว ป่าแม่สูง และป่าแม่สิน จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงลาดลงทางทิศเหนือ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน มีลำห้วยไหลผ่านลงมาทิศเหนือ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี เส้นทางคมนาคมเป็นทางเดินเท้า
หมู่บ้าน : บ่อแก้ว (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 1695/62 ลว 16 พ.ค.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2551ปีที่สิ้นสุด : 2555
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.203/40 ลงวันที่ 2 มกราคม 2551
ผู้ตรวจสอบ : นายเจษฎา พันสถา
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ สัก ประดู่ มะค่า แดง ไผ่ชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    คณะเจ้่าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่า ได้ทำการตรวจสอบสภาพป่า พบว่าสภาพป่ากำลังฟื้นตัวจากการที่เคยถูกบุกรุก จากการดูแลรักษาทำให้สภาพป่ากลับฟื้นตัว ชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ รักษา ดูแล ได้กันพื้นที่ไว้เป็นป่าชุมชนของหมู่บ้าน เพื่อเป็นไปตามความประสงค์ของชุมชน อีกทั้งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระในการดูแลรักษา จากภาครัฐเห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชน และดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :