หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านดอนกว้าง  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านดอนกว้าง
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
เนื้อที่ : 65 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า :
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขาเล็กๆ ที่อยู่ติดกับชุมชนทางทิศตะวันตกเหนือ เป็นเนินเขาทอดยาวไปทางทิศใต้
หมู่บ้าน : ดอนกว้าง (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2050/62 14 มิ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/1572 ลงวันที่ 26 มกราคม 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ ซึ่งมีพันธุ์ไม้ ได้แก่ กระพี้จั่น ประดู่ มพกอกป่า เสี้ยวดอกขาว สะแกแสง ผักหวาน และไผ่ไร่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่าชุมชนบ้านดอนกว้าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น ของคณะเจ้าหน้าที่ป่าชุมชน ผู้ใหญ่บ้านและคระกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าพื้นที่ป่าดังกล่าว มีประโยชน์ต่อทางชุมชนบ้านดอนกว้างมาก เช่น เป็นแหล่งไม้ใช้สอย แหล่งอาหารจากป่าตามธรรมชาติ ซึ่งทางชุมชนบ้นดอนกว้างได้ดูแลรักษามาเป็นเวลานานแล้ว จึงเห็นควรให้จัดทำเป็นป่าชุมชนบ้านดอนกว้าง และดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :