หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านแม่หละ  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านแม่หละ
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
เนื้อที่ : 241 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สรอย จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นไหล่เขา อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 3 กิโลเมตร พื้นที่มีความลาดเอียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีลำห้วยสาขาไหลลงสู่ห้วยแม่หละ ซึ่งไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ลักษณะดินเป็นดินร่วนและดินร่วนปนเหนียว
หมู่บ้าน : แม่หละ (หมู่ 5)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2494/62 ลว 11 ก.ค.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2557ปีที่สิ้นสุด : 2562
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/6857 ลว 23 พ.ค. 57
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ บริเวณยอดเขาเป็นป่าเต็งรัง ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ แดง กระบาก มะค่าโมง บริเวณเชิงเขาเป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ไผ่ไร่ ไผ่บง ติ้ว กระพี้จั่น เสี้ยวดอกขาว เป็นต้น
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสภาพพื้นที่ป่าชุมชนบ้านแม่หละ ม.5 . เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าว เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งไม้ใช้สอยและเป็นแหล่งอาหารจากป่าตามธรรมชาติ ทางชุมชนได้ช่วยกันดูแลรักษาป่ามานานแล้ว เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนต่อเนื่องต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/1572 ลงวันที่ 26 มกราคม 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    บริเวณยอดเขาเป็นป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ เต็ง รัง ประดู่ แดง กระบาก มะค่าโมง บริเวณเชิงเขาเป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ ไผ่ไร่ ไผ่บง ติ้ว กระพี้จั่น แดง เสี้ยวดอกขาว
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านแม่หละ หมู่ที่ 5 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น ของเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านฯ เห็นว่าพื้นที่ป่าชุมชนดังกล่าว ชาวบ้านได้ดูแลกันมานานแล้ว และสภาพป่าส่วนใหญ่ยังมีสภาพที่สมบูรณ์ ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากป่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ซึ่งมีอ่างเก็บน้ำแม่หละเป็นแหล่งรองรับน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค ในชุมชนซึ่งเห็นควรให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนบ้านแม่หละ และดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :