หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านปางงุ้น  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านปางงุ้น
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
เนื้อที่ : 3270 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงทอดยาวเป็นแนวอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 500 เมตร พื้นที่มีความลาดเอียงไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
หมู่บ้าน : ปางงุ้น (หมู่ 6), ปางงุ้น (หมู่ 06)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/17771 ลว 16 ต.ค.58
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณสลับป่าเต็งรัง โดยบริเวณเชิงเขาเป็นป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง พบตามบริเวณด้านทิศใต้ของพื้นที่ป่าชุมชน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ พบว่า สภาพป่ามีความสมบูรณ์ไม่มีการบุกรุกพื้นที่ ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากป่าแห่งน้ีเป็นแหล่งต้นน้ำ เป็นแหล่งไม้ใช้สอย เป็นแหล่งอาหารจากป่า และทางชุมชนได้ช่วยกันดูแลรักษาป่าอย่างต่เนื่องสม่ำเสมอ จึงเห็นสมควรต่ออายุโครงการป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/1572 ลงวันที่ 26 มกราคม 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ประดู่ แดง ติ้ว มะค่าโมง ตะแบก กระพ้ีจั่น และมะกอกป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชน เห็นว่าพื้นที่ป่าชุมชนดังกล่าว ชาวบ้านได้ดูแลกันมานานแล้ว และสภาพป่าส่วนใหญ่ยังมีสภาพที่สมบูรณ์อยู่มาก ชาวบ้านใช้ประโยชน์จากป่า เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ซึ่งมีอ่างเก็บน้ำแม่สรอยเป็ฯแหล่งรองรับน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคในชุมชน ซึ่งเห็นควรให้จัดตั้งเป็นป่าชุมชนบ้านปางงุ้น และดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :