หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านม่วงคำใต้  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านม่วงคำใต้
ปีที่เริ่มโครงการ : 2560
ที่ตั้ง : ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
เนื้อที่ : 5860 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่สรอย จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูง เนินเขามีการเรียงตัวจากทิศใต้ไปทางทิศเหนือของพื้นที่ป่าชุมชน มีความลาดเอียงของพื้นที่ลงมาสู่ด้านล่างไปในทิศเหนือ มีห้วยแม่สาง และห้วยแม่ปอยแง่ซ้าย เป็นลำห้วยรองรับน้ำ ระยะห่างพื้นที่ป่าชุมชนจากหมู่บ้าน ๕๐๐ เมตร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน มีถนนทางการเกษตรเข้าถึงพื้นที่ป่าชุมชน
หมู่บ้าน : ม่วงคำใต้ (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2560ปีที่สิ้นสุด : 2570
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/8397 ลว 9 พ.ค. 60
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้หลายชนิดขึ้นคละเคล้ากัน มีพันธุ์ไม้เด่นที่พบ ไม้สัก ประดู่ แดง มะค่าโมง ไผ่ซาง ไผ่ไร่ ลักษณะทางนิเวศวิทยาในพื้นที่ป่าชุมชน มีความหนาแน่นของพันธุ์ไม้ มีลำห้วยตามธรรมชาติไหลผ่านในพื้นที่ป่าชุมชน ชุมชน ใช้น้ำในลำห้วยเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร มีระบบห่วงโซ่อาหารในลักษณะเกื้อกูลกันอย่างสมดุล
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ ป่าชุมชนบ้านม่วงคำใต้ หมู่ที่ ๑๐ ที่ขอต่ออายุโครงการป่าชุมชน ชุมชนได้ดูแลรักษา ฟื้นฟู และอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชนมาโดยตลอด เพื่อให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ เกิดประโยชน์กับชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม และเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เห็นควรต่ออายุโครงการป่าชุมชนและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/1572 ลงวันที่ 26 มกราคม 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง บริเวณริมห้วย มีพันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ มะค่าโมง สะแกแสง กระบก เพกา กระพี้ ติ้ว แดง ก่อ และบริเวณยอดดอยมีพันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ เต็ง รัง ตะแบก ประดู่ ตีนนก ผาเสี้ยน ส้าน
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่าพื้นที่ เจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านเห็นว่า พื้นที่ดังกล่าว เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งไม้ใช้สอย และแหล่งอาหารจากธรรมชาติ ส่วนใหญ่ได้มีการดูแลรักษาป่า พื้นที่มานานแล้ว และได้มีการตั้งกฎระเบียบในการดูแลรักษาป่าชุมชนของหมู่บ้านไว้ เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนตามขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :