หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 1
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ท่าข้าม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
เนื้อที่ : 89 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเบี้ยและป่าห้วยบ่อทอง จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน และมีความสูงจากหมู่บ้านประมาณ 200 เมตร เป็นแหล่งป่าต้นน้ำของห้วยน้ำจำ
หมู่บ้าน : ท่าข้าม (หมู่ 1)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2005/62 12 มิ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/3193 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายเจษฎา พันสถา
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ เสี้ยว กระพี้ ประดู่ ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเห็นชุมชนมีความตั้งใจที่จะอนุรักษ์พื้นที่ และร่วมกันดูแลรักษา ป่าชุมชนที่ขอจัดตั้งพื้นที่ไม่อยู่ไกลจากชุมชน ง่ายสะดวก ต่อการดูแลรักษา อีกทั้งพื้นที่ไม่ได้อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ เขตอุทยานแห่งชาติ จากความตั้งใจในการอนุรักษ์เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระในการดูแลของภาครัฐ เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชน และให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :