หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนตำบลแม่หล่าย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนตำบลแม่หล่าย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.แม่หล่าย อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
เนื้อที่ : 50 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน เส้นทางคมนาคม มีถนนลูกรังตัดผ่านล้อมรอบ
หมู่บ้าน : บุญเจริญ (หมู่ 1), แม่หล่าย (หมู่ 2), แม่หล่ายกาซ้อง (หมู่ 3), แม่หล่ายกาซ้อง (หมู่ 4), แม่หล่าย (หมู่ 5), แม่หล่ายศรีวิจัย (หมู่ 6)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/3193 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายเจษฎา พันสถา
สภาพป่า :
    ป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้พบ เต็ง รัง มะขามป้อม ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    คณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่า ได้ทำการตรวจสอบสภาพป่าแล้ว สภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านและตำบลซึ่งชุมชน ได้มีการดูแลรักษามานาน และได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่มานาน พื้นที่ไม่ไกลจากชุมชน ง่าย ต่อการดูแลรักษา อีกทั้งพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่สีเขียวที่อยู่ในชุมชน เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชน ตามความประสงค์ของผู้นำชุมชนและราษฎรในพื้นที่ และเห็นควรดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :