หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านหัวฝาย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.กาญจนา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
เนื้อที่ : 17 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน เส้นทางคมนาคมมีถนนตัดผ่านล้อมรอบ ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย เป็นที่ประกอบฌาปนกิจของหมู่บ้าน
หมู่บ้าน : หัวฝาย (หมู่ 3)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/3193 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายเจษฎา พันสถา
สภาพป่า :
    เป็นป่าดั้งเดิม พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ สัก ประดู่ มะค่า และจะมีไม้ปลูกทดแทนในพื้นที่
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ผู้ตรวจสอบสภาพป่าได้ทำการตรวจสอบพื้นที่ป่าแล้วเห็นว่าพื้นที่ป่าเป็นป่าดั้งเดิม จากการดูแลรักษาของชุมชนมานานจนสภาพป่ามีความสมบูรณ์ พื้นที่ไม่อยู่ไกลจากชุมชนง่ายและสะดวกต่อการดูแลรักษาเพื่อเป็นการส่งเสริมในการอนุรักษ์กระตุ้น ปลูกจิตสำนึกส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่นของตนเอง เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าของชุมชน และดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :