หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านต้นไคร้  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านต้นไคร้
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
เนื้อที่ : 90 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ก๋อนและป่าแม่สาย จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นที่ราบ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน และยังใช้เป็นสถานที่ประกอบฌาปนกิจของหมู่บ้าน เส้นทางคมนาคมเป็นถนนคอนกรีต
หมู่บ้าน : ต้นไคร้ (หมู่ 5), ต้นไคร้ (หมู่ 05)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/7368 ลว 6 พ.ค. 58
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    สภาพฟื้นที่ป่าเป็นป่าเบญจพรรณที่มีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดทั้ง ไม้ยืนต้น ได้แก่ ประดู่ ยมหิน สัก แดง เต็ง รัง มะค่าโมง กระพี้จั่น กระบก พะยอม ไม้เถาได้แก่ เสี้ยวดอกขาว บันไดลิง กวาวเครือแดง ไม้กอ ได้แก่ ไผ่ไร่ ไผ่บง ไผ่ซาง พืชพื้นล่างได้แก่ หญ้าสาบเสือ ดอกเข้าพรรษา โด่ไม่รู้ล้ม ปอกระบิด
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบพื้นที่ป่าชุมชนบ้านต้นไคร้ร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านต้นไคร้ มีความเห็นว่า พื้นที่ป่าดังกล่าวยังคงความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งทางชุมชนได้ร่วมกันดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าผืนนี้ในการเก็บหาของป่าตามฤดูกาลเพื่อเลี้ยงชีพ เป็นแหล่งศึกษาหาดวามรู้ของนักเรียน นักศึกษา อนึ่ง พื้นที่ป่าดังกล่าวไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดได้ยึดถือหรือครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินแต่อย่างใด คณะผู้ตรวจสอบจึงได้ลงความเห็นว่า ให้ดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้ต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/3193 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายเจษฎา พันสถา
สภาพป่า :
    เป็นป่าดัั้งเดิม ต่อมาได้ร่วมกันพัฒนาปลูกป่าเสริมข้ึนในพื้นที่ ชนิดไม้ที่พบในพื้นที่ ได้แก่ สัก ประดู่ แดง ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    คณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่าได้ทำการตรวจสอบสภาพป่าแล้ว พื้นที่เป็นป่าดั่งเดิม จากการดูแลรักษาของชุมชนมานาน จนสภาพป่ามีความสมบูรณ์ พื้นที่ไม่อยู่ไกลจากชุมชน ง่าย สะดวก ต่อการดูแลรักษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างในการอนุรักษ์ กระตุ้นปลูกจิตสำนึก ของราษฎรในชุมชน เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชน และดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :