หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านไทรย้อย  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านไทรย้อย
ปีที่เริ่มโครงการ : 2558
ที่ตั้ง : ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
เนื้อที่ : 90 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ
สถาพทั่วไป : ภูเขาสูงลาดลงมาทางทิศใต้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน มีลำห้วยไหลผ่านไปทางทิศเหนือ และช่วงฤดูแล้งน้ำในลำห้วยแห้งขอด เส้นทางคมนาคมเป็นทางเดินเท้า
หมู่บ้าน : ไทรย้อย (หมู่ 12)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2558ปีที่สิ้นสุด : 2568
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/15189 ลว 15 ตุลาคม 2557
ผู้ตรวจสอบ :
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/3193 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายเจษฎา พันสถา
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณสลับป่าเต็งรัง พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ สัก ประดู่ มะค่า แดง เต็ง รัง และไผ่ชนิดต่างๆ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    คณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสภาพป่า ได้ทำการตรวจสอบสภาพพื้นที่แล้ว พบว่าพื้นที่กำลังฟื้นตัวตามธรรมชาติหลังจากที่เคยบุกรุกจากนานยทุนและราษฎรต่างพื้นที่ จากการดูแลรักษาของชุมชนทำให้สภาพป่าเริ่มมีความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ อีกทั้งได้กันพื้นที่ไว้เป็นป่าชุมชนของหมู่บ้าน เพื่อเป็ฯไปตามความประสงค์ของชุมชนอีกทั้งช่วยแบ่งเบาหน้าที่ในการดูแล รักษา จากภาครัฐ เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชน และควรดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :