หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านห้วยขอน หมู่ที่ 3  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านห้วยขอน หมู่ที่ 3
ปีที่เริ่มโครงการ : 2559
ที่ตั้ง : ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 1680 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมตะวันตก จ.แพร่
สถาพทั่วไป : ที่ราบเชิงเขา มีภูเขาสลับกับพื้นที่ราบ และบางพื้นที่ภูเขาสูงเล้กน้อย ความลาดเอียงไม่เกิน 30%
หมู่บ้าน : ห้วยขอน (หมู่ 3), ห้วยขอน (หมู่ 03)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2559ปีที่สิ้นสุด : 2569
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1604.43/8905
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ ที่มีลักษณะโปร่ง พันธุ์ไม้เด่นที่พบ ได้แก่ ประดู่ สัก แดง มะค่าโมง ตะหร้อ กระบก ผาเสิ้ยน และไผ่ชนิดต่างๆ ได้แก่ ไผ่ซาง ไผ่บง ไผ่ไร่ ไผ่ป่า
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าชุมชนบ้านห้วยขอน หมู่ที่ 3 ต.ห้วยหม้าย ระหว่างเจ้าหน้าที่ป่าชุมชนร่วมกับผู้นำหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้าน เห็นว่าพื้นที่ป่าดังกล่าวทางชุมชนได้ร่วมกัน อนุรักษ์ดูแลรักษา เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันของชมุชน จึงเห็นควรให้ดำเนินการต่ออายุโครงการป่าชุมชนต่อไป
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/3193 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายเจษฎา พันสถา
สภาพป่า :
    ป่าเบญจพรรณที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้หลากชนิด เช่น ตีนนก หว้า ประดู่ มะค่า เนา ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    ผู้ตรวจสอบสภาพป่าได้ทำการตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าชุมชนอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้าน ชุมชนสามารถดูแลอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชนมาเป็นเวลานานแล้ว และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของหมู่บ้าน เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าชุมชนและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :