หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านป่าคา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านป่าคา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร่
เนื้อที่ : 32 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมตะวันตก จ.แพร่
สถาพทั่วไป : ที่ราบเชิงเขา ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกและมีเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลูกรัง เข้าไปในพื้นที่ป่าชุมชนได้สะดวก
หมู่บ้าน : ป่าคา (หมู่ 4)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 4118/62 ลว 22 พ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/3193 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายเจษฎา พันสถา
สภาพป่า :
    ป่าเต็งรัง ชนิดพันธุ์ไม้ที่พบ เต็ง รัง ตีนนก ประดู่ กระพี้ เหียง ยมหิน ติ้ว ฯลฯ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    สภาพป่าเป้ฯที่ราบ เป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าเต็งรัง ซึ่งชุมชนได้รวมกันอนุรักษ์ป่าผืนน้ีมาเป็นเวลานานและชุมชนได้ ป่าโดยใช้เป็นแหล่งไม้ใช้สอย เช่น ไม้ฟืน ไม้ไผ่ ใช้เป็นแหล่งอาหารตามพึ่งพิง ฤดูกาล เช่น เห็ดต่างๆ หน่อไม้ ผักหวานป่า ดอกก้อน โดยมีระยะห่างจากหมู่บ้าน 1 กม. สะดวกต่อการดูแลรักษา ชุมชนได้ดูแลรักษาป่าให้กลับฟื้นคืนมา

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :