หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านนาพูนพัฒนา  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านนาพูนพัฒนา
ปีที่เริ่มโครงการ : 2562
ที่ตั้ง : ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่
เนื้อที่ : 243 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ยมฝั่งตะวันออก จ.แพร่
สถาพทั่วไป : เป็นภูเขาสูงที่มีความลาดเอียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
หมู่บ้าน : นาพูนพัฒนา (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2562ปีที่สิ้นสุด : 2572
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : 2050/62 14 มิ.ย.62
ผู้ตรวจสอบ : นายชัยทัศ มะทะ
สภาพป่า :
   
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
   
ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/3193 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายสุทธิศักดิ์ ก้อนแก้ว
สภาพป่า :
    ป่าเต็งรัง สลับป่าเบญจพรรณ
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบได้ทำการตรวจสอบสภาพป่าและสภาพพื้นที่ โดยการนำตรวจของผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งสภาพพื้นที่เป็นป่าหมู่บ้านของชุมชน โดยราษฎรได้กันพื้นที่ไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในหมู่บ้าน พื้นที่ไม่ได้อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่อื่นๆ ที่มีผู้ครอบครองในกรรมสืทธิ์ เห็นควรจัดตั้งเป็นป่าหมู่บ้าน ตามที่ผู้นำหมู่บ้านยื่นร้องขอจัดตั้ง และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :