หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |

ป่าชุมชน


สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายจังหวัด
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน รายปี
สรุปการจัดตั้งป่าชุมชน ตามประเภทป่า
สรุปการขึ้นทะเบียนป่าชุมชน รายปี
แผนที่ป่าชุมชน
แปลงวนเกษตร
แผนที่แปลงวนเกษตร
สวนสาธารณะ
แผนที่สวนสาธารณะ
ที่พักสำนักสงฆ์
แผนที่ที่พักสำนักสงฆ์
ป่าชุมชนบ้านวังน้ำเย็น  

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อป่าชุมชน : ป่าชุมชนบ้านวังน้ำเย็น
ปีที่เริ่มโครงการ : 2552
ที่ตั้ง : ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
เนื้อที่ : 43 ไร่ งาน ตารางวา
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ.2484
สถาพทั่วไป : เป็นเนินเขาลูกเล็กๆ ที่อยู่ทางทิศใต้ของชุมชน มีทางคมนาคมเข้าถึงพื้นที่
หมู่บ้าน : วังน้ำเย็น (หมู่ 10)

ข้อมูลการขึ้นทะเบียน

ปีที่ขึ้นทะเบียน : 2552ปีที่สิ้นสุด : 2556
เลขที่หนังสืออนุมัติโครงการ : ทส 1605.33/3193 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552
ผู้ตรวจสอบ : นายเจษฎา พันสถา
สภาพป่า :
    เป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้เด่นๆ ได้แก่ ไผ่ไร่ ไผ่บง ตีนเป็ด แดง กระบก เหียง
ความเห็นของผู้ตรวจสอบสภาพป่า :
    จากการตรวจสอบสภาพป่าร่วมกับผู้นำหมู่บ้านเห็นว่า สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณที่ค่อนข้างสมบูรณ์ดี ซึ่งทางชุมชนได้ดูแลรักษาผืนป่าแห่งน้ีเป็นแหล่งอาหารจากป่าตามฤดูกาล ดังน้ีน จึงควรให้จัดทำเป็นป่าชุมชน

ข้อมูลเอกสารแนบ/รูปภาพ

ป่าตาม พรบ. ป่าชุมชน

ผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ : ยังไม่ได้ตรวจสอบ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :